Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần 🌱🇻🇳

5.0
Đang Cập Nhật
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
774
7310
2021-06-18 13:24:12
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt...